پازل کودکانه

پازل کودکانه

پازل کودکانه معمولا از لحاظ سختی با پازل های دیگر کمی متفاوت است و سعی میشود تا آسان تر باشد تا کودکان بتوانند خودشان معمای آن را حل کنند. 

پازل کودکانه باید طرحی داشته باشد که کودکان جذب آن شوند و از جذابیت بصری بیشتری برخوردار باشد. در پازل های کودک رنگ های شادتر و سرزنده تر استفاده میشود تا ارتباط بهتری با کودک برقرار کند.